Disclaimer

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen de “Disclaimer”) zijn van toepassing op deze internetsite (Digiterra.nl) van Digi Terra Service B.V. Haar hoofdkantoor is gevestigd te Zoetermeer, Buitenom 243, 2711 KB), Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister KvK  onder nummer 27189839.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van deze internetsite
Digi Terra ICT Services BV streeft ernaar, dat alle informatie op deze website correct en actueel is. Hoewel Digi Terra ICT Services BV zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan echter niet worden ingestaan. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Digi Terra ICT Services BV garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. Digi Terra ICT Services BV is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze internetsite gekoppelde bestanden en/ of websites van derden waarnaar wordt verwezen. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Digi Terra ICT Services BV niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten
Digi Terra ICT Services BV, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Digi Terra ICT Services BV of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Digi Terra ICT Services BV is het niet toegestaan links naar sites van Digi Terra ICT Services BV aan te bieden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Digi Terra ICT Services BV en/of haar agenten of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of Digi Terra ICT Services BV op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Digi Terra ICT Services BV of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Digi Terra ICT Services BV.

Wijzigingen
Digi Terra ICT Services BV behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.